Z jaką częstotliwością można ubiegać się o pomoc w formie zasiłku celowego?

Powołując się wprost na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I
SA 2247/00 z dnia 27.04.2001r. stwierdzić należy, iż żaden przepis nie określa
jak często można występować z wnioskiem o zasiłek celowy.

Skip to content