Od czego zależy wysokość pomocy w formie zasiłku celowego?

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2018.1508 z
póź. zm.) stanowi, iż zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia
niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości
kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a
także kosztów pogrzebu (art. 39).
Przepisy ustawy nie stanowią natomiast wprost w jakiej wysokości powinien
być on przyznany, ani jakimi kryteriami kierować się podczas ustalania jego
wysokości. Organ rozpatrujący wniosek o tę formę pomocy, kieruje się
potrzebami osób uprawnionych, ale również możliwościami finansowymi gminy
i wysokością środków przeznaczonych na cele pomocy społecznej (wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt II SA/Gd 702/96 z dnia
19.11.1996r.).

Skip to content