Świadczenia rodzinne

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy i jednorazową zapomogę na okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku (Wniosek i załączniki do wniosku określone składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego: zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku gdy dochód rodziny przekracza powyższą kwotę (tj. 674 zł lub 764 zł), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa powyżej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
Wysokość zasiłku rodzinnego:
– 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
– 124,00 zł zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
– 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć kopie dokumentów (oryginały do wglądu) z wyjątkiem zaznaczonych które dostarczane są jako oryginał dokumentu:
1. Osoby urodzone po 1.08.1993 – pracujące w 2019 r.- Zaświadczenie z US lub pracodawcy o wysokości przychodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt.148 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych w 2019 oraz o wysokości składek społecznych od tych przychodów ( wolnych od podatku za 2019 r przychody od 1.08.2019 do 31.12.2019) + druk ZSR-05
2. PIT-11/40 za 2019 wszystkich członków rodziny , PIT 37/36 – za 2019 -kopie oryginał do wglądu
3. oświadczenie w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia oraz w przypadku gdy rodzic będzie starał się o dodatek z tyt. dojazdów – osoby, mające przyznane świadczenia na wrzesień 2020 składają zaświadczenia/oświadczenia w dniach 1-8.09.2020r, –
4. oświadczenie lub dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie, lub innym miejscu zamieszkania, – należy doręczyć w dniach 1-9 września 2020r – druk ZSR-12
5. osoba starająca się o kontynuację wypłaty dod. wychowaw. składa oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym druk- ZSR-08
7. uzyskanie dochodu -dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty- w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w 2017,2018), umowa od 1,2,3 maja 2017 zaświadczenie o wynagrodzeniu za czerwiec 2017 po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu, podatek, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne,
8. DRUK A1 z ZUS- kopia- w przypadku osoby pracującej za granicami kraju (działalność gospodarcza zarej. w Polsce, lub oddelegowanie)
9. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebywanie matki dziecka pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do porodu – oryginał
10. utrata dochodu dok. określający datę utraty doch. oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu Pit-11/40 za 2019r, świadectwo pracy, dec.z PUP, umowy zlec kopie- oryginały do wglądu
11.oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w 2019 roku, niepodlegającego opodatkowaniu: w tym stypendia dla dzieci, alimenty, zasiłki chorobowe i macierzyńskie dla rolników, dochody z gospodarstwa rolnego, Św. Rodzicielskie, dochody uzyskane poza granicami kraju oświadczenie to składa wnioskodawca w imieniu wszystkich osób dorosłych wchodzących w skład rodziny – druk ZSR-05
12.zaświadczenie z ZUS, KRUS w przypadku emeryta/rencisty zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2019 poprzedzającym okres zasiłkowy -ORYGINAŁ – dla każdego dorosłego członka rodziny osobno – w przypadku osób pobierających świadczenia z ZUS, KRUS lub stosowne oświadczenie
13. oświadczenie 2019 rok o wielkości gosp. rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych druk ZSR-07
14. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów lub otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu zasądzone w wyroku , ugodzie sądowej, lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2019 -ORYGINAŁ lub, -informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.-ORYGINAŁ
16. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2019 r. od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informację odpowiednio o: formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy -oryginał
17. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zaświadczenie z KRUS potwierdzające ten fakt, albo umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty – przepisy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z SGEFO i GR,
18.-umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gosp. rolnego do użytkowania przez rolniczą spół. produkcyjną
19.odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
20. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów , jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugoda zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny otrzymanych alimentów w 2019 –ORYGINAŁ
21. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – kopia oryginał do wglądu.
22. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka-kopia
23. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka/rodzica dziecka w przypadku samotnego wychowywania -kopia
24.orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka- kopia.
25 . pełny akt urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec jest nieznany, odpis prawomocnego wyroku sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne, orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka-oryginał

W przypadku jednorazowej zapomogi (kryterium 1922 zł ) i specjalnego zasiłku opiekuńczego (kryterium 764 zł) obowiązują dokumenty wymienione powyżej.

Wzory wniosków dostępne są w biurze MGOPS Świadczenia Rodzinne ul. Brzeska 9 Radłów lub znajdują się do pobrania :

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019?fbclid=IwAR3d1amLAjqfYKQVs4uwVa3ANXC734VjLdNgnwrBrLMHwVlWRcA7USC7Qws

 

Instrukcja wypełnienia wniosku o zasiłek rodzinny:

– WNIOSEK DOTYCZY : Okresu zasiłkowego 2020/2021
Nazwa organu: Burmistrz Radłowa, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej adres: ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów
Część I pkt 1 – strona 1– należy wypełnić dane osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny – wnioskodawca – wszystkie dane+ telefon+ email
pkt 2 – strona 1,2 i str 3 – składam wniosek o zasiłek rodzinny na dzieci do 21-go roku życia jeśli chodzą do szkoły ( z wyłączeniem studiów) wpisuje się dzieci na które będzie pobierany zasiłek rodzinny od najstarszego do najmłodszego: pesel ,rodzaj i adres szkoły, data urodzenia, stan cywilny , oraz rok szkolny w jakim dzieci będą uczęszczały do szkoły 2020/2021, 2021/2022 (wniosek dot. od 1.11.2020-31.10.2021) –
Strona 4 – składam wniosek o dodatki do zasiłku rodzinnego na dzieci: należy wypełnić imię nazwisko dziecka oraz zaznaczyć dodatki na które jest wnioskowane
dodatki do zasiłku rodzinnego – z tytułu urodzenia- do ukończenia przez dziecko 1-go roku życia dodatek przysługuje jednorazowo,
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wnioskuje się dziecko nad którym przebywa się na urlopie wychowawczym i wypełnia część II wniosku – strona 7 tj. oświadczenie dot. ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzin. z z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –
 samotnego wychowania dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – wpisuje się dwoje dzieci i wypełnia oświadczenie część III wniosku strona 8 – dodatek dla osób samotnie wych dzieci gdzie rodzic dziecka nie żyje lub jest nieznany, powództwo zostało oddalone sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, dziecko zgodnie z orzeczeniem śądu jest pod opieka naprzemienną
 wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej- wnioskuje się 3 i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 kształcenie i rehabilitacja- wnioskuje się dziecko niepełnosprawne do 16 -roku życia , powyżej 16- z umiarkowanym lub znacznym stopniem,
 rozpoczęcie roku szkolnego – wpisać dzieci które będą uczyć się w szkole w kolejnym roku szkolnym 2021/2022
 a) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania-pierwsza kratka jest na internat – wnioskuje się na dzieci które będą zamieszkiwać w internacie – należy wypełnić część IV strona 8-
b) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania-– wnioskuje się dzieci dojeżdżające do szkoły: na rok szkolny 2020/2021 oraz w przypadku dojazdów wrzesień 2021, październik 2021 na rok szkolny 2021/2022 – internat- dodatek na zamieszkiwanie ta sama zasada wypełniania roku szkolnego.
Pkt 3 –strona 5 wniosku- dane członków rodziny- wpisać całą rodzinę wraz z wnioskodawcą – rodzice i dzieci do ukończenia 25 roku życia pozostające na utrzymaniu , PESEL stopień pokrewieństwa relacja do wnioskodawcy-
Pkt 4 – strona 6 wniosku – zaznaczyć organ z którego są opłacane składki zdrowotne,
Pkt 5– strona 6 wniosku- dane dot. członków rodziny- 5.1- łączna kwota alimentów- wpisać rok 2019 roku wyniosła: wpisać kwotę alim. lub wykreślić gdy nie opłaca się alimentów.
Pkt. 5.2 zaznaczyć odpowiedni kwadrat w przypadku osiągania/nieosiągania dochodów (TAK/NIE) wypełnić odpowiednie druki :
niepodlegający opodatkowaniu: ulga na dzieci, stypendium, alimenty, świadczenia z FA, dochody z gospodarstwa rolnego, dochody zwolnione od podatku dla osób urodzonych po 1.08.1993, dochody uzyskane poza granicami kraju , stypendia dla bezrobotnych śwodki z UE i inne – wypełnia się druk ZSR- 05,
– ryczałt – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o ryczałcie za 2019 r.
– gospodarstwo rolne – druk ZSR-07,
Pkt. 5.3 , oraz 5.4 – strona 7 wniosku – W roku kalendarzowym (2019) lub po tym roku nastąpiła/ nie nastąpiła utrata dochodu- jeśli nastąpiły wymienione pod częścią 5.3 zdarzenia np. wydano świadectwo pracy – utracono/uzyskano dochód (zlecenie, dzieło, bezrobocie, rodzicielskie emerytura, renta) , stracono lub podjęto pracę w 2019 lub 2020 r. – uzyskano dochód należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat (TAK/NIE)
Część V pouczenia i oświadczenia -strona 11- Wpisać numer rachunku bankowego- należy bezwzględnie wypełnić.
-strona 12- Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące ustalenia prawa do zas. rodzinnego na dziecko zawiera oświadczenie o przebywaniu/ nieprzebywaniu wnioskodawcy lub członka rodziny poza granicami kraju, jeśli wnioskodawca lub członek rodziny nie przebywa poza granicami kraju należy zaznaczyć nie przebywa
– jeśli wnioskodawca lub członek rodziny przebywa poza granicami kraju należy popdać wszystkie dane osoby przebywającej poza granicami kraju , adres, pracodawcę- data i PODPIS
Do wniosku dołączam następujące dokumenty- wymienić dokumenty doręczane tj. oświadczenia kopie świadectw pracy, umów, PIT.11 za 2019 r. i inne

Data i PODPIS 2x strona 12- pod oświadczeniem jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia umieszczonym na końcu wniosku-

Skip to content