RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie 33-130 Radłów ul Brzeska 9.

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez

e-mail fuh.piotr@wp.pltel. 695 301 015. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń na podstawie przepisów prawa zgodnie z: ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1952 z późn. zm.), ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1851 z późn. zm.), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start’ (Dz. U. z 2018r, poz. 1061), ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 poz. 1860), ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2092 z późn zm.), ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 554 z późn zm.). 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Nie będą one udostępniane osobom nieuprawnionym.

6) posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2005 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie z dnia 20.12.2005r. w sprawie wprowadzenia  Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z Zarządzeniem Nr 6/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie z dnia 16.05.2011r. w sprawie wprowadzenia  instrukcji kancelaryjnej i instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt.

Pliki do pobrania

  1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – petent
  2. klauzula informacyjna – zleceniobiorca

 

Skip to content