Statut

STATUT
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADŁOWIE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie, zwany dalej „Ośrodkiem”, stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną gminy uprawniona do wykonywania zadań własnych Gminy i zadań zleconych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn.zm.)

§ 2
1. Siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Radłów, zaś terenem działania Gmina Radłów.
2. Ośrodek podlega Burmistrzowi Radłowa.

Rozdział 2. CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 3
Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności, na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz . 885 z późn.zm.),
 3. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.),
 4. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z poźn.zm.),
 6. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z poźn.zm.),
 7. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.),
 8. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z poźn.zm.),
 9. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.),
 10. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. z 2011r. Nr 231, poz. 1375r. z późn.zm.),
 11. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1375 z późn.zm.),
 12. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),
 13. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z poźn.zm.),
 14. ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 1015 z późn. zm.),
 15. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.),
 16. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.),
 17. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567),
 18. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r.
  poz. 755 z poźn.zm.),
 19. decyzji Wójta Gminy w Radłowie z dnia 4 września 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie,
 20. niniejszego statutu,
 21. innych ustaw oraz pozostałych aktów prawa o zasięgu krajowymi lokalnym dotyczących samorządu, w tym działalności ośrodka pomocy społecznej.

§ 4

 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań określonych w
  przepisach obowiązującego prawa- głównie w ustawie o pomocy społecznej- zadań
  własnych gminy i zleconych gminie przez administrację rządową.
 2. Dodatkowo Ośrodek zobowiązany jest do realizacji zdań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, bądź z rządowych programów pomocy społecznej lub innych ustaw w
  tym , w szczególności, z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Pomoc świadczona przez Ośrodek powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 4. Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

§ 5
Działalność Ośrodka w zakresie pomocy społecznej polega, w szczególności na:

 1. tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej i realizacji nowych form pomocy społecznej oraz samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 2. rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddawaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem,
 3. udzielaniu pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych, w szczególności z powodu:
  ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub
  wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i
  wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
  klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 4. realizowaniu przewidzianych przepisami prawa świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 5. prowadzeniu pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 6. współdziałaniu, na zasadzie partnerstwa, z działającymi na terenie gminy, powiatu, kraju instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi  kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
 7. opracowaniu i realizowaniu gminnej strategii rozwiazywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 8. sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

§ 6

 1. Działania Ośrodka w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczą, w szczególności, ustalania prawa, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz opiekuńczych.
 2. Działania Ośrodka w ramach realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotyczą, w szczególności, ustalania prawa, przyznawania i wypłacania zasiłków dla opiekunów.
 3. Do zadań Ośrodka z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  należą, w szczególności:

  1. ustalanie prawa, przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu
   alimentacyjnego,
  2. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
  3. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
 4. Zdania Ośrodka z zakresu wspierania rodziny, obejmują przede wszystkim:
  1. prowadzenie pracy z rodziną,
  2. pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez ustanowienie rodziny wspierającej,
  3. opracowanie i realizację 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.
 5. Do zadań Ośrodka z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego oraz udziału swych przedstawicieli w pracach tego zespołu i grup roboczych przez niego tworzonych.

Rozdział 3. ZARZADZANIE I ORGANIZACJA
§ 7

 1.  Ośrodkiem kieruje i na zewnątrz go reprezentuje Kierownik Ośrodka.
 2. Za swoją działalność Kierownik odpowiada przed Burmistrzem.

§ 8

 1. Kierownik Ośrodka w ramach zadań służbowych wydaje decyzje administracyjne w zakresach wynikających z przepisów prawa, na podstawie pełnomocnictw udzielonych
  przez Burmistrza Radłowa.
 2. Kierownik składa Radzie Miejskiej w Radłowie corocznie:
  1. sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w tym zakresie,
  2. ocenę zasobów pomocy społecznej gminy Radłów.
 3. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.
 4. Kierownik na bieżąco przeprowadza kontrolę stanu środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka .
 5. Ponadto Kierownik podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb i przepisów prawnych.

§ 9

 1. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
  2. Podział wewnętrzny Ośrodka oraz szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny.

Rozdział 4. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10

 1. Obsługę finansowo-księgową i administracyjno-biurową i kadrową Ośrodek prowadzi samodzielnie.
 2. Działalność Ośrodka finansowana jest z:
  1. własnych środków Gminy Radłów
  2. dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
 3. innych, dopuszczanych przez prawo źródeł.
 4. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy, ustalany przez Kierownika Ośrodka, obejmujący dochody i wydatki w ramach budżetu przekazanego przez
  Burmistrza Radłowa do dyspozycji Ośrodka.

Rozdział 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11

 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie maja obowiązujące akty prawne.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Radłowie
Piotr Kapera

Skip to content