Programy ze środków budżetu państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWEGO

Miejski -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie, informuje o realizacji w 2024 roku zadania w ramach programu resortowego Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

            Gmina Radłów otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w 2024r. w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, w kwocie 90 321,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 90 321,00 zł.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1)    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2)    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

    Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie
z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
    Usługi opieki wytchnieniowej powinny być prowadzone z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.


Informacja dotycząca utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Radłowie w 2024 r.

Wojewoda przekazuje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 110 800 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy osiemset złotych ) w ramach działu 852, rozdziału 85219,  § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) w tym kwotę:

1) 90 911 zł – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,
2) 19 889 zł – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące.                                                                                                                                                                                                                      Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania 19.02.2024 r.

Środki własne : 1 224 589 zł
Całkowity koszt : 1 341 225 zł


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

Wartość finansowania: 429 843,30
Całkowita wartość zadania: 429 843,30

Program „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.
Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
1. Dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności -konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. Osobom z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym lub
c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100  późn. zm).


Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 r.

 

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości  90 840 zł.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 został ustanowiony Uchwalą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P. z 2023r. poz. 881).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Środki własne: 22 710 zł
Całkowity koszt: 113 550 zł

Data podpisania umowy dofinansowanie zadania 26.01.2024 r.


Realizacja zadania własnego gminy polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Wartość dofinansowania: 14.324 zł
Szacowana wartość zadania: 25.508,29 zł

Środki finansowe przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku  lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.

W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.
Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.


Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023r.

Aneksem nr 2/2023 do umowy z dnia 27 stycznia 2023r. Wojewoda zwiększył kwotę dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 176.883 zł.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwalą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.(M.P. z 2018r. poz. 1007).

Dotacja jest przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Środki własne: 44.220,75 zł
Całkowity koszt: 221.103,75 zł


Informacja dotycząca utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie w 2023r.

Wojewoda przekazuje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 107.517 zł – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym kwotę:

  1.  88.703 zł – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej,
  2. 18.814 zł – na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2022

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące.

Środki własne : 1.007.797,98
Całkowity koszt : 1.115.314,98


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

Wartość finansowania: 362 487,96
Całkowita wartość zadania: 362 487,96

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
1. Dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
2. Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym lub
c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 późn. zm).


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Wartość finansowania: 83 687,38 zł
Całkowita wartość zadania: 83 687,38 zł

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia   w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi  z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie   o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 


Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.

Aneksem nr 1/2023 do umowy z dnia 27 stycznia 2023r. Wojewoda zwiększył kwotę dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 124.582 zł.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwalą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.(M.P. z 2018r. poz. 1007).

Dotacja jest przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Środki własne: 31.145,50 zł
Całkowity koszt: 155.727,50 zł


Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 90.840 zł.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwalą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.(M.P. z 2018r. poz. 1007).

Dotacja jest przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Środki własne: 22.710 zł
Całkowity koszt: 113.550 zł


Program asystent rodziny na rok 2022 – jednorazowy dodatek

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Pracy

Gmina Radłów otrzymała dofinansowanie na zadanie z Funduszu Pracy na podstawie umowy nr 93/AR/FP/2022 zawartą Wojewodą Małopolskim z dnia 20.12.2022 r.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodzin, w tym wsparcie o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawienie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji  wsparcia, o którym mowa art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Całkowita wartość zadania: 7771,91  zł
Dofinansowanie: 3000,00 zł 
Środki własne: 4771,91 zł


Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.

Aneksem nr 1/2022 do umowy z dnia 21 stycznia 2022r w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu” została zwiększona kwota dotacja z budżetu państwa na 119.383 zł.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwalą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.
Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2022r. ogółem: 149.229 zł.
Ogółem środki własne gminy wyniosą: 29.846 zł,
Natomiast dotacja z budżetu państwa: 119.383 zł.


Aneksem nr 2/2022 do umowy z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniający aneks nr 1/2022 z dnia 03.06.2022 r. w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” została zwiększona kwota dotacja z budżetu państwa na 200.000 zł.
Ogółem środki własne gminy wyniosą: 50.000 zł,
Całkowity koszt: 250.000 zł


Realizacja zadania własnego gminy polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Wartość dofinansowania: 22.142 zł
Szacowana wartość zadania: 27.678 zł

Opis zadania: Skarb państwa – Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe Gminie Radłów na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400.00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2022r do 31 grudnia 2022r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.
Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.


Informacja dotycząca wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2022 r.

 

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Całkowita wartość zadania: 34 131,80 zł
Wartość dofinansowania: 25 676,00 zł

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2022 r. W ramach otrzymanych środków realizowane będą dodatkowe zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz realizacja projektu socjalnego mającego na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie mając na względzie utrzymanie oferty usługowej będzie świadczył poradnictwo prawne i psychologiczne w celu zapewnienia dostępu do tych usług blisko miejsca zamieszkania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji w szczególności dla osób w kryzysie, dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, objętych wsparciem z MGOPS. Ponadto będzie realizowany projekt socjalny którego celem będzie wspomaganie efektywności procesu rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodziców w radzeniu sobie w sytuacjach stresujących i trudnych.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Wartość finansowania: 181 421,28 zł
Całkowita wartość zadania: 181 421,28 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
1. Dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
2. Osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym lub
c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Wartość finansowania: 70 176,00 zł
Całkowita wartość zadania: 70 176,00 zł

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Informacja dotycząca utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie w 2022 r.

Wojewoda przekazuje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 80 898, 00 zł.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące.
Środki własne : 780 069, 00 zł
Całkowity koszt : 860 967,00  zł.


 

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 90.134 zł.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 został ustanowiony Uchwalą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Środki własne: 22.533,50 zł
Całkowity koszt: 112.667,50 zł


Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r.

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 90.103 zł.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwalą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Środki własne: 22.525,75 zł
Całkowity koszt: 112.628,75 zł

Aneksem nr 1/2021 z dnia 23.06.2021 r. do umowy z dnia 13 stycznia 2021 r. w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” została zwiększona kwota dotacja z budżetu państwa na 117.538 zł.
Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2021 r. ogółem: 146.922,50 zł.
Ogółem środki własne gminy wyniosą: 29.384,50 zł,
Natomiast dotacja z budżetu państwa: 117.538,00 zł.

Aneksem nr 2/2021 do umowy z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniający aneks nr. 1/2021 z dnia 23.06.2021 r. w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” została zwiększona kwota dotacja z budżetu państwa na 195 000 zł.

Ogółem środki własne gminy wyniosą: 48 750 zł,
Całkowity koszt: 243 750 zł


Informacja dotycząca utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie w 2021 r.

Wojewoda przekazuje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 89 887, 00 zł.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące.
Środki własne : 741 364, 21 zł
Całkowity koszt : 831 251, 21 zł.

Wojewoda przyznał beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 10.820,00 zł. na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.


Nazwa programu: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W ramach otrzymanych środków realizowane będą dodatkowe zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie będzie świadczył poradnictwo prawne i psychologiczne w celu zapewnienia dostępu do tych usług blisko miejsca zamieszkania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji w szczególności dla osób w kryzysie, dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, objętych wsparciem z MGOPS.

Środki własne: 2.705,00 zł
Całkowity koszt : 13.525,00 zł


Realizacja zadania własnego gminy polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 01 stycznia 2021 do 29 maja 2021 r.

Wartość dofinansowania: 5.811,00 zł
Szacowana wartość zadania : 7.264,00 zł

Opis zadania: Skarb państwa – Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe Gminie Radłów na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250.00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalna w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r do 29 maja 2021r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.
Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

 


Realizacja zadania własnego gminy polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wartość dofinansowania: 13.471,00 zł
Szacowana wartość zadania : 16.839,00 zł

Opis zadania: Skarb państwa – Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe Gminie Radłów na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400.00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalna w środowisku w okresie od 30 maja 2021r do 31 grudnia 2021r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.
Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.


Program asystent rodziny na rok 2021 – jednorazowy dodatek

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Pracy

Gmina Radłów otrzymała  dofinansowanie na zadanie z Funduszu Pracy na podstawie umowy nr 98/AR/FP/2021 zawartą Wojewodą Małopolskim z dnia 07.12.2021r.  

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodzin, w tym wsparcie o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawienie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji  wsparcia, o którym mowa art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Całkowita wartość zadania: 5647,46 zł

Dofinansowanie: 2000,00  zł

Środki własne: 3647,46 zł

Skip to content