Standardy ochrony małoletnich

 

Zarządzenie Nr 10/2024

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radłowie

z dnia 4 marca 2024 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie.

 

Na podstawie ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606) oraz art. 22b Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304) zarządzam co następuje:

 

 • 1

 

Wprowadzam standardy ochrony małoletnich w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 • 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom/współpracownikom zatrudnionym w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie.

 

 • 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                           Radłów, dnia 04.03.2024 r.

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                            Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2024

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radłowie

z dnia 4 marca 2024 r.

 

Standardy ochrony małoletnich

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie

 

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników i współpracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy pracownik i współpracownik traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik i współpracownik Ośrodka, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji.

 

Postanowienia wstępne

 1. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
 2. Współpracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, stażysta, wolontariusz lub osoba współpracująca nieodpłatnie na innych zasadach.
 3. Kierownik to osoba zarządzająca Ośrodkiem zgodnie ze statutem.
 4. MGOPS/ Ośrodek – należy rozumieć Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie.
 5. Interwent- osoba zatrudniona w Ośrodku na stanowisku pracownika socjalnego lub asystenta rodziny.
 6. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 7. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
 8. Zgoda rodzica dziecka/opiekuna oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 9. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikacje dziecka.
 10. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Ośrodka lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
 11. Czynem karalnym jest zachowanie człowieka uznane za społecznie szkodliwe, które stanowiłoby przestępstwo, gdyby zostało popełnione przez osobę w wieku powyżej 17 roku życia. Osoba poniżej 17 roku życia (nieletni) nie ponosi jednak odpowiedzialności karnej lecz odpowiada za takie zachowania przed sądem rodzinnym w trybie postępowania w sprawach nieletnich, a nie postępowania karnego. Postępowanie w sprawach nieletnich zmierza do wychowania nieletniego sprawcy, a nie ukarania go.

 

 

 

Rozdział I

 

Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu

 • 1.
 1. Każdy pracownik/współpracownik przed dopuszczeniem do realizacji obowiązków podaje swoje dane osobowe, które następnie służą Kierownikowi MGOPS do wykonania obowiązku określonego w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r., poz. 1304) i sprawdzenia pracownika lub współpracownika w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zwanym dalej Rejestrem. W aktach osobowych pracownika lub współpracownika przechowuje się wydruk sprawdzenia osoby w Rejestrze. Osoba figurująca w Rejestrze nie może zostać zatrudniona. Zakres danych osobowych potrzebnych do sprawdzenia osoby w Rejestrze znajduje się w załączniku nr 5 do Zarządzenia. Za realizację obowiązku odpowiada Kierownik Ośrodka.
 2. Każdy pracownik/współpracownik przed dopuszczeniem do realizacji obowiązków przedstawia informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 3. Poza sprawdzeniem figurowania osoby w Rejestrze pracownik lub współpracownik, podejmujący obowiązki pracownicze lub działania jak w ust. 1 powyżej, podpisuje oświadczenie, jak w załączniku nr 4 do Zarządzenia.
 4. W przypadku powzięcia informacji o wszczęciu wobec pracownika lub współpracownika postępowania karnego o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub przestępstwo z użyciem przemocy popełnione przeciwko dzieciom należy niezwłocznie odsunąć go od wszelkich form kontaktu z dziećmi i przenieść na stanowisko pracy na którym kontakt ten nie występuje lub rozważyć zakończenie umowy z tą osobą.

 

Rozdział II

Bezpieczny kontakt z dziećmi pracowników/współpracowników, rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

 • 2.
 1. Wszyscy pracownicy i współpracownicy zobowiązani są do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy ich reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci.
 2. Wszyscy pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do działania w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji danego zachowania, o co należy dbać zwłaszcza w odniesieniu do dzieci ze spectrum np. autyzmu lub innych deficytów, gdzie rozumienie sytuacji społecznych może być na obniżonym poziomie.
 3. Nie wolno ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec pozostałych pracowników i współpracowników, którym wiedza ta nie jest niezbędna do wykonywania swoich obowiązków. Obejmuje to między innymi informacje o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
 • 3.
 1. Zabrania się w komunikacji z dziećmi zachowywać się w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
 2. Zaleca się wdrażanie dzieci do przyjmowania asertywnej postawy i zapewnianie ich, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć bezpośrednio w rozmowie pracownikowi/współpracownikami lub wybranej przez siebie osobie i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.
 3. Pracownicy i współpracownicy nie kontaktują się prywatnymi kanałami komunikacji
  z dziećmi bez wiedzy ich opiekunów prawnych.
 4. W szczególności pracownicy i współpracownicy nie prowadzą z dziećmi prywatnych rozmów z wykorzystaniem mediów społecznościowych bez wiedzy i zgody rodzica / opiekuna. Zasada ta nie dotyczy sytuacji (nawet potencjalnego) zagrożenia życia i zdrowia dziecka. W takim przypadku pracownik lub współpracownik może kontynuować rozmowę, lecz zobowiązany jest jednocześnie powiadomić Kierownika MGOPS o kontakcie z dzieckiem i przyczynach tego kontaktu. Powiadomienie powinno być w miarę możliwości dokonane pisemnie.
 • 4.
 1. Kontakt fizyczny z dzieckiem odbywa się zawsze za jego zgodą i zgodnie z jego potrzebą.
 2. Każde przemocowe działanie wobec małoletniego jest niedopuszczalne – wynika to
  z przepisów prawa. Zabrania się jakiegokolwiek naruszania nietykalności cielesnej dzieci. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny, wręcz niezbędny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. W związku z tym, że nie można wyznaczyć uniwersalnej zasady dotyczącej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, należy kierować się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając go o zgodę na kontakt fizyczny (np. czynności związane ze świadczeniem usług opiekuńczych) i zachowując świadomość, że nawet przy dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez niego lub osoby trzecie. Zaleca się, aby w stosunku do dzieci z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych lub z innymi zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwojowymi ustalić z rodzicem/opiekunem optymalne formy kontaktu fizycznego z dzieckiem.
 3. W wypadku nawiązania kontaktu fizycznego z dzieckiem należy być przygotowanym na wyjaśnienie swoich działań.
 4. Nie należy angażować się w takie aktywności, które mogą zostać przez dziecko lub obserwujących dwuznacznie odebrane, jak: łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.
 5. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że małoletni będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi lub źle odczyta intencje pracownika. W takich sytuacjach ważna jest pomoc małoletniemu, zapewnienie go o wsparciu, ale też o konieczności poszanowania granic dorosłego.
 6. Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy.
 7. Będąc świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze należy poinformować Kierownika Ośrodka i/lub postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 8. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie posiadają odpowiednią wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 9. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy/współpracownicy MGOPS którzy pozostają z dzieckiem/jego rodziną w bezpośrednim kontakcie podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy i współpracownicy przekazują tę informację Kierownikowi Ośrodka.

Rozdział III

Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

 • 5.
 1. W przypadku podjęcia przez pracownika/współpracownika MGOPS Radłów podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone ma on obowiązek niezwłocznego poinformowania Kierownika Ośrodka o tym fakcie w formie ustnej, a także w formie pisemnej poprzez przedłożenie stosownej notatki służbowej.
 2. Kierownik Ośrodka przekazuje informację pracownikowi socjalnemu lub asystentowi rodziny, który pełni funkcję interwenta i podejmuje czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zakresem obowiązków.
 3. Pracownicy socjalni monitorują sytuację i dobrostan dziecka.
 • 6.

W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (Policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112, 997 lub 999). Poinformowania służb dokonuje pracownik/współpracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia kartę interwencji, która stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 • 7.
 1. Z przebiegu każdej interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. Kartę bezzwłocznie przekazuje się Kierownikowi Ośrodka.
 2. Wszyscy pracownicy lub współpracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie lub inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

Rozdział IV

Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.

 

 • 8.

Krzywdzenie ze strony pracownika lub współpracownika.

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka (w tym dziecka z niepełnosprawnością oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) przez pracownika lub współpracownika MGOPS osoba ta zostaje natychmiast odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy.
 2. Kierownik MGOPS  przeprowadza rozmowę z dzieckiem w obecności rodzica/ opiekuna i psychologa. Dodatkowo Kierownik przeprowadza rozmowę z innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności z jego opiekunami. Kierownik stara się ustalić przebieg zdarzenia.  Ustalenia są spisywane na karcie interwencji – załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 3. Kierownik MGOPS organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych służb.
 4. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo Kierownik MGOPS sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do Komisariatu Policji w Żabnie lub Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Wzór zawiadomienia znajduje się w załączniku nr 6 do Zarządzenia.
 5. W przypadku gdy pracownik/współpracownik dopuścił się wobec dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, Kierownik Ośrodka powinien zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchać pracownika lub współpracownika podejrzewanego o krzywdzenie, dziecko oraz innych świadków zdarzenia.
 6. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony Kierownika MGOPS, wówczas działania opisane w niniejszym rozdziale podejmuje osoba, która dostrzegła krzywdzenie lub do której zgłoszono podejrzenie krzywdzenia.
 7. Do udziału w interwencji zaprasza się specjalistów, w szczególności psychologów
  i pedagogów, celem skorzystania z ich pomocy przy rozmowie z dzieckiem o trudnych doświadczeniach.
 • 9.

Krzywdzenie ze strony rodziców/opiekunów

 1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez rodziców/opiekunów pracownik/ współpracownik który powziął taką informację sporządza adnotację urzędową i przekazuje ją bezzwłocznie do Kierownika MGOPS. Kierownik deleguje pracownika socjalnego, który podejmuje działania w ramach swoich kompetencji zawodowych, w tym przeprowadza rozmowę z dzieckiem w obecności opiekuna faktycznego i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji – załącznik nr 2 do Zarządzenia.
 2. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo Interwent sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury. Wzór zawiadomienia znajduje się w załączniku nr 6 do Zarządzenia.
 3. W przypadku, gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun dziecka rażąco zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne, (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka (rodzic/inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary fizyczne) pracownik socjalny wszczyna procedurę Niebieskie Karty. W ramach procedury powiadamiany jest sad opiekuńczy.
 4. W przypadku, gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że życie bądź zdrowie małoletniego jest zagrożone pracownik socjalny wzywa Policję, służbę zdrowia i wspólnie podejmują interwencje w oparciu o art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.).

Rozdział V

Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

 • 10.
 1. W przypadku ujawnienia krzywdzenia małoletniego osoby odpowiedzialne przygotowują plan wsparcia małoletniego z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Jeżeli równolegle prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty”, w której małoletni uznany jest za osobę doznającą przemocy domowej, nie ustala się planu wsparcia.
 3. Za przygotowanie i realizację planu wsparcia odpowiedzialny jest pracownik socjalny oraz asystent rodziny realizujący swoje zadania w stosunku do rodziny, w której wystąpił przypadek krzywdzenia małoletniego.
 4. W miarę możliwości plan wsparcia konsultowany jest z psychologiem, a jeżeli jest taka możliwość, psycholog uczestniczy także w jego realizacji.

Rozdział VI

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 • 11.
 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 2. Pracownik i współpracownik MGOPS ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza, oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pracownik/współpracownik MGOPS jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 5. Wszyscy pracownicy/współpracownicy MGOPS przed podjęciem pracy obligatoryjnie zapoznają się z przepisami i zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności.
 • 12.

Pracownik Ośrodka może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

 • 13.
 1. Pracownik MGOPS nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.
 2. Pracownik MGOPS nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.

Rozdział VII

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 • 14.
 1. Pracownicy/współpracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku dziecka.
 2. Upublicznienie przez pracownika lub współpracownika Ośrodka wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, powyższe nie dotyczy dokumentowania popełnienia przestępstwa i przekazania dowodów organom ścigania w przypadkach niecierpiących zwłoki, a w szczególności w przypadku zagrożenia zatarcia śladów przestępstwa.
 3. Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie internetowej MGOPS w Radłowie lub Urzędu Miejskiego w Radłowie w celach promocyjnych).
 4. Wytyczne dotyczące zasad utrwalania oraz publikacji wizerunku dziecka stanowią załącznik nr 7 do Zarządzenia.

 

Rozdział VIII

Zasady dostępu dzieci do internetu

 • 15.

Ośrodek, nie zapewnia dzieciom dostępu do internetu.

Rozdział IX

Zasady przeglądu i aktualizacji standardów

 • 16.
 1. Niniejsze standardy podlegają co dwa lata ocenie w celu zapewnienia ich dostosowania do adekwatnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Ocena o której mowa w ust. 1 dokonywana jest przez Kierownika Ośrodka na podstawie ankiety stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia i w jej wyniku sporządzany jest raport ewaluacyjny w którym wskazywane są ewentualne sugestie i kierunki aktualizacji standardów.

 

Rozdział X

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników MGOPS do stosowana standardów zasady przygotowania tych pracowników do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności

 • 17.

 

 1. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie pracowników/współpracowników MGOPS do stosowania standardów jest Kierownik MGOPS.
 2. W ramach przygotowania pracowników/współpracowników MGOPS do stosowania standardów każdy pracownik/współpracownik zapoznaje się ze standardami ochrony małoletnich.
 3. Każdy pracownik/współpracownik MGOPS składa oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami ochrony małoletnich obowiązującymi w MGOPS Radłów – załącznik nr 8 do Zarządzenia.

 

Rozdział XI

Zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomieni się z nimi i ich stosowania.

 • 18.

Niniejsze standardy podlegają opublikowaniu na stronie internetowej MGOPS oraz są wywieszone na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie MGOPS przed pokojem nr 3.

 

Rozdział XII

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia.

 • 19.

Za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia odpowiedzialni są pracownicy socjalni i asystent rodziny.

 

Rozdział XIII

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

 • 20.
 1. Tworzy się wewnętrzny rejestr ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.
 2. Rejestr o którym mowa w pkt. 1 przechowywany jest w siedzibie MGOPS.
 3. Kierownik MGOPS wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie i uzupełnianie rejestru o którym mowa w pkt. 1.

 

Rozdział XIV

Przepisy końcowe

 • 21.
 1. Standardy wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje przez Kierownika ośrodka, a pracownicy/współpracownicy MGOPS potwierdzają pisemnie zapoznanie się z nimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10 /2024

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radłowie

z dnia 4 marca 2024 r.

 

 

 

Karta interwencji

 

Imię i nazwisko dziecka PESEL/ data urodzenia

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia (imię i nazwisko, dane kontaktowe)

 

 

 

Dane rodzica / opiekuna prawnego (jeśli osoba zawiadamiająca nie jest opiekunem/ rodzicem)

 

 

 

Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia) – opis zgłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania podjęte wobec dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interwencja prawna (właściwe zakreślić)

1.zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

2. wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny,

3.inny rodzaj interwencji. Jaki? (opis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki interwencji, w tym działania organów wymiaru sprawiedliwości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podpis  Interwenta: ……………………………………….

 

 

Data  sporządzenia dokumentu………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2024

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radłowie

z dnia 4 marca 2024 r.

 

 

Monitoring polityki– ankieta

 

 

l. p.

Pytanie

Tak

Nie

1.

Czy zapoznałeś się z dokumentem Standardy ochrony małoletnich?

 

 

2.

Czy potrafisz rozpoznawać symptomy krzywdzenia dzieci?

 

 

3.

Czy wiesz, jak reagować na symptomy krzywdzenia dzieci?

 

 

4.

Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Standardach ochrony  małoletnich przez innego pracownika lub współpracownika?

 

 

5.

Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie dotyczące Standardów ochrony małoletnich? (jeśli TAK, wpisz poniżej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis sporządzającego: ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2024

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radłowie

z dnia 4 marca 2024 r.

 

 

 

Radłów , dnia. ………………………..

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

……………………………………………………………………………….. legitymująca/y się dowodem osobistym

 

 o  nr …………………………….. oświadczam, że:

 

 • jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

 

 • nie byłam/em skazana/y za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego i nie toczy się przeciwko mnie żadne postępowanie karne (w tym postępowanie przygotowawcze), ani dyscyplinarne w tym zakresie.

 

 

 

 

……………………………………………….

 

                                                                                                                                                  podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 10/2024

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radłowie

z dnia 4 marca 2024 r.

 

 

OŚWIADCZENIE

do celów weryfikacji osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie  reprezentowany przez Kierownika Ośrodka. Dane  Kontaktowe:  ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów, Tel. 14 678-20-03, e-mail: ops.radlow@op.pl. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit. C „RODO”). Więcej informacji znajdą Państwo w siedzibie  Administratora lub  na stronie: http://www.opsradlow.pl/

W MGOPS został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych  z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 695-301-015. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych i wątpliwości z tym związanych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres niezbędny do archiwizacji.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Realizacja zadania w zakresie ww. weryfikacji wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych, co znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r., poz. 1304) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 1561). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych osobowych na podstawie ww. ustawy i rozporządzenia.
 3. Dostęp do danych osobowych mają osoby działające z upoważnienia administratora i przetwarzające dane wyłącznie na jego polecenie.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe niezbędne do weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym:

Numer PESEL (o ile został nadany)

 

Pierwsze imię

 

Nazwisko

 

Nazwisko rodowe

 

Imię ojca

 

Imię matki

 

Data urodzenia

 

Oświadczam, że ww. dane osobowe są aktualne. Przyjmuję do wiadomości, że jestem zobowiązany do poinformowania administratora o zmianie danych osobowych.

……………………………………………….

                                                                                                                                  Data i czytelny podpis

                                                                                                                                          Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr  10/2024

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radłowie

z dnia 4 marca 2024 r.

 

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 

                                                                                                                    Radłów, dnia ……………………r.

 

 

Prokuratura Rejonowa w ……………………………

Zawiadamiający: …………………………… z siedzibą w ……………………………

reprezentowana przez: ……………………………

adres do korespondencji: ……………………………

 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

 

Niniejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ……………………………na szkodę małoletniego ………………………………………………….. (imię i nazwisko, data urodzenia) przez ………………………………………………………. (imię i nazwisko domniemanego sprawcy).  

 

Uzasadnienie

W trakcie wykonywania przez ………………………………… (imię i nazwisko pracownika lub współpracownika) czynności służbowych – wobec małoletniej/go……………………………………………. imię i nazwisko), dziecko ujawniło niepokojące treści dotyczące relacji z ……………………………………………………………. 

Dalszy opis podejrzenia  przestępstwa  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

Mając na uwadze powyższe informacje, a także dobro i bezpieczeństwo małoletniej/małoletniego wnoszę o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

Osobą mogącą udzielić więcej informacji jest …………………………………… (imię, nazwisko, telefon, adres do korespondencji).

Wszelką korespondencję w sprawie proszę przesyłać na adres korespondencyjny, z powołaniem się na numer i liczbę dziennika pisma.

 

 

………………………………………………..                     

                   podpis osoby upoważnionej

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 10/2024

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radłowie

z dnia 4 marca 2024 r.

 

 

Wytyczne dotyczące utrwalania i publikowania wizerunku dziecka

(zdjęcia, filmy)

 

 1. Wszystkie dzieci muszą być ubrane.
 2. Zarejestrowane obrazy powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
 3. Upewnij się, że fotograf lub osoba filmująca nie spędza czasu z dziećmi, ani nie ma do nich dostępu bez nadzoru.
 4. Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci należy zgłaszać i rejestrować, podobnie jak inne niepokojące sygnały, dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 5. Używaj tylko imion dzieci; nie ujawniaj zbyt wielu szczegółów dotyczących ich miejsca zamieszkania czy zainteresowań.
 6. Staraj się wykorzystywać obrazy pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewczęta, dzieci w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujące różne grupy etniczne.
 7. Poproś specjalistów o radę w sprawie zamieszczenia obrazów dzieci na stronie internetowej – zarezerwuj czas na obróbkę zdjęć przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej. Jeśli filmy wideo pochodzą z serwera MGOPS, to materiał ten może być pobierany, dlatego zaleca się korzystanie z niezależnego serwera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 10/2024

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Radłowie

z dnia 4 marca 2024 r.

 

………………………………………………………….…………………

imię i nazwisko

……………………………

stanowisko służbowe

 

Oświadczenie

 

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującymi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie Standardami Ochrony Małoletnich i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

 

 

Data, …………………

 

 

……………………………………………………

                                                                                                                           podpis

 

 

 

 

Skip to content