Jakie są kryteria dochodowe kwalifikujące do otrzymania pomocy pieniężnej z pomocy społecznej?

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2018.1508 z
póź. zm.) w art. 8 ust. 1 stanowi, iż prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej (…) przysługuje:
– osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza kwoty
701,00 zł. miesięcznie;
– osobom w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty528,00 zł.
miesięcznie zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;
– rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie.
Należy przy tym pamiętać, że za dochód uważa się sumę miesięcznych
przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku
utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na
tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne
określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na
rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się jednorazowego
pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Skip to content