Jaki jest termin oczekiwania na uzyskanie pomocy?

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest
postępowaniem administracyjnym w związku z czym, w jego trakcie znajdują
zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2017.1257 późn. zm.).
Art. 35 § 1 K.p.a. stanowi, iż organy administracji publicznej obowiązane są
załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Jednakże załatwienie sprawy
wymagającej postępowania wyjaśniającego (a taką sprawą jest nasze
postępowanie) powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy
szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca
od dnia otrzymania odwołania (art. 35 § 3 K.p.a.).

Skip to content