Jakie dokumenty należy przedstawić w przypadku ubiegania się o pomoc?

Przede wszystkim konieczne jest złożenie wniosku. Czynność ta powoduje
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania świadczenia z
pomocy społecznej. O konieczności dostarczenia pozostałych dokumentów
decyduje bądź forma świadczenia, o która się ubiegamy, bądź okoliczności
uznane przez pracownika socjalnego przeprowadzającego rodzinny wywiad
środowiskowy za wymagające wyjaśnienia.
W związku z powyższym konieczne będzie np. w przypadku każdej formy
pomocy dostarczenie dokumentów potwierdzających wysokość posiadanych
dochodów, a w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego
Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i o posiadaniu lub nie,
prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych.
W przypadku gdy wniosek będzie dotyczył np. pomocy w formie zasiłku
stałego, konieczne będzie dostarczenie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenia ZUS o uznaniu za niezdolnego do pracy, gdyż pomoc ta jest
skierowana do osób całkowicie niezdolnych do
pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (art. 37 ustawy o pomocy
społecznej).

Skip to content