Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Przypominamy, że z początkiem lipca br. wszedł w życie przepis umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski, które powinny obejmować okres przed 30 kwietnia 2022 r., czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy, należy złożyć w urzędzie gminy w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy – do 15 lipca br. Wnioski złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane. Natomiast wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.  

Składanie wniosków 

Wniosek należy złożyć na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r. 

Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001383

Skip to content