ŚWIADCZENIA DLA OSÓB, KTÓRE ZAPEWNIŁY ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie informuje, że od 25 czerwca obowiązuje  Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336)  które zmienia rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tyt. zapewnienia  zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawanego tego świadczenia przedłużania jego wypłaty.

Wskutek wprowadzenia nowych regulacji to gmina, a nie jak do tej pory wojewoda, może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, zapewniającemu zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, który:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Rozpatrywanie wniosków o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy leży zatem w gestii gminy.

Skip to content