Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 10.2022
Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
z dnia 01.08.2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko referenta

Na podstawie art. 7 pkt 4 i art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się konkurs na wolne stanowisko referenta

2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik
MGOPS Radłów
Krzysztof Sobczyk

 

***

OGŁOSZENIE
Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie, 33-130 Radłów, ul. Brzeska 9.

II. Stanowisko urzędnicze: referent

III. Niezbędne wymagania od kandydata:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4) wykształcenie średnie lub wyższe,

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) wiedza fachowa dotycząca:
– Znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska
– Znajomość innych aktów prawnych: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

2) bardzo dobra organizacja pracy,
3) umiejętność pracy pod presją czasu,
4) dokładność i sumienność,
5) umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych,
6) znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) prowadzenie prac związanych z realizacją Ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. -Prawo ochrony środowiska
2) opracowanie potrzeb i środków na ww. świadczenia,
3) udzielanie wyczerpujących informacji na temat ww. świadczeń ,
4) sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych, przelewów bakowych, przekazów,
5) prowadzenie postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.
6) wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą programów komputerowych,
7) wykonywanie sprawozdań, zapotrzebowani oraz zestawień i analiz dotyczących ww. świadczeń,
8) prowadzenie spraw zgodnie z instrukcja kancelaryjna i rzeczowym wykazem akt,
9) współpraca z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych w przypadku podjęcia pracy przez członka rodziny poza granicami RP – koordynacja
10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika MGOPS.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) wymiar zatrudnienia: ½ etatu- 20 godzin tygodniowo
2) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony od 16.08.2022 r., do 31.12.2022 r. z możliwością przedłużenia.
3) Miejsce pracy: praca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie, 33-130 Radłów, ul. Brzeska 9.

VII. Dodatkowe informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru,
3) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
6) kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy. doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje,

Wszystkie oświadczenia musza być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

IX. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty (z oznaczeniem nadawcy) należy:

1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 11.08.2022 r. do godziny 11:00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie, 33-130 Radłów, ul. Brzeska 9,

2) przesłać pocztą – decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie,
33-130 Radłów, ul. Brzeska 9

z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko – referent”

Dodatkowe informacje pod nr tel. 14 678-20-03 oraz 798 859 522

X. Uwagi
1) dokumenty, które wpłyną do MGOPS po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
2) kandydaci, których dokumenty nie spełnią wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.
3) kandydaci spełniający wymagania niezbędne, zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszej rekrutacji. Numer telefonu należy zamieścić w dokumentach aplikacyjnych.
4) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MGOPS w Radłowie oraz na tablicy informacyjnej MGOPS.
5) dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.
6) ogłaszający konkurs zastrzega możliwość unieważnienia postepowania konkursowego bez podania przyczyny.
7) w przypadku unieważnienia lub rozstrzygnięcia naboru, złożone dokumenty wydawane będą kandydatom w terminie do 6 miesięcy. Po tym terminie zostaną zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydata aplikującego na stanowisko w MGOPS Radłów

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie

Skip to content