Kto może zostać rodziną zastępczą?

Odpowiedź:
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom, osobie
niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące
warunki:
– dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej,
– mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– korzystają w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
– nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, ani też władza
rodzicielska nie została im zawieszona,
– wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej
osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
– nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co
zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
– mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
– uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania.

Skip to content