Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

czwartek, 22 września 2022

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967) można już wypełniać wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych. Dokumenty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie ul. Brzeska 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pokój nr 2 i nr 3.

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zwany dodatkiem dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowanym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W  przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów lub pod numerami telefonów:

 14 67 82 003, 504 591 296.

Do pobrania

 

Skip to content