Dlaczego dochód osoby, która otrzymała jednorazowe wyrównanie, a ubiega się o pomoc brany jest pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o pomoc ?

Art.8.12 ustawy o pomocy społecznej
W przypadku uzyskania w ciągu 12 m-cy poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu
należnego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach
na kolejne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za który uzyskano
dochód.

Skip to content