Klauzula informacyjna dotycząca preferencyjnego zakupu paliwa stałego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie
33-130 Radłów, ul. Brzeska 9

Klauzula informacyjna dotycząca preferencyjnego zakupu paliwa stałego
Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO” Administrator danych przekazuje następujące informację:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 504 590 082, e-mail ops.radlow@op.pl .
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dzwoniąc pod nr 695-301-015 lub listownie pisząc pod podany w pkt 1 adres.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO ( prawny obowiązek ciążący na Administratorze) oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236) w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z tej ustawy oraz archiwizacji zgromadzonych informacji.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot gospodarczy, który na podstawie zawartej umowy zajmować się będzie dystrybucją i transportem węgla, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy lub uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym kurierzy, kancelarie prawne, podmioty sektora teleinformatycznego;
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitym wykazie akt. B5 tj. 5 lat licząc od roku następnego, w którym wniosek został złożony
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
7. Zakup paliwa stałego po cenach preferencyjnych nie jest obowiązkowy tym samym podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupu paliwa stałego po preferencyjnych cenach.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Administrator Danych Osobowych

Skip to content