Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020- Podprogram 2021

Kierownik Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie informuje, że tut. OPS kontynuuje  dystrybucję produktów żywnościowych z Programu Operacyjnego  Pomoc  Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:
1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej                                                            1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie ul. Brzeska 9 w celu wydania skierowania. Dodatkowe informacje w siedzibie MGOPS w Radłowie ul. Brzeska 9 tel. 14 678 2003

Skip to content