Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie informuje, że prowadzi nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi do ukończenia 16-go roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radłowie,  do dnia 14 listopada 2023 r. W sprawie tej można także kontaktować się z pracownikami socjalnymi Ośrodka pod nr telefonu: 14 678 2003
Zgłoszenia będą podstawą do oszacowania potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy w 2024 r.

Zadanie publiczne będzie współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej informacji o Programie można znaleźć tutaj – link: http://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

Pliki do pobrania

  1. Zalacznik -nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223
  2. Klauzula RODO – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
  3. Zalacznik -nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224

 

Skip to content