Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Podprogram 2021 Plus

Kierownik Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie informuje, że tut. OPS kontynuuje dystrybucję produktów żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus
 
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj:

  • 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie ul. Brzeska 9 w celu wydania skierowania w terminie do 30.04.2023r.                    
Dodatkowe informacje w siedzibie MGOPS w Radłowie ul. Brzeska 9 tel. 14 678 20 03

 

 

Skip to content