Informacja o działalności Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krakowie

Uprzejmie informujemy, iż Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, prowadzi Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krakowie jak również sieć Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Oświęcimiu, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej, Myślenicach, Wieliczce, Chrzanowie, Miechowie oraz w Olkuszu.
Z bezpłatnej oraz profesjonalnej pomocy skorzystać mogą osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe.
Formy pomocy skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych:
1. pomoc prawna oraz mediacja;
2. pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
5. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
7. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
8. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.);
9. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
10. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
11. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
12. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
13. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
14. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
15. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
16. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
17. finansowanie kosztów wyjazdu:
18. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę
19. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
20. finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
21. zakup urządzeń i wyposażenia;
22. zakup wartości niematerialnych i prawnych.
Formy pomocy skierowane do świadków przestępstw oraz osób im najbliższych:
1. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
2. pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.
Aby skorzystać z pomocy należy skontaktować się z osobami pierwszego kontaktu w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krakowie lub w Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krakowie, w Oświęcimiu, Wadowicach, Suchej Beskidzkiej, Myślenicach, Wieliczce, Miechowie, Olkuszu oraz Chrzanowie.

KRAKÓW
Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Krakowie
Adres:
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
Numer telefonu:
(12) 421 22 88
E-mail:
pokrzywdzeni@krafos.pl

Godziny dyżurów osoby pierwszego kontaktu:
Poniedziałek 08:00 – 15:00
Wtorek 13:00 – 20:00
Środa 08:00 – 15:00
Czwartek 13:00 – 20:00
Piątek 08:00 – 15:00
Sobota 08:00 – 13:00
Dyżur telefoniczny:
Dyżur telefoniczny pełniony jest w godzinach pracy Ośrodka tel. (12) 421 22 88.
Strona internetowa:
www.pokrzywdzeni.krafos.pl
facebook.com/pokrzywdzeni.krakow

 

Skip to content