Informacje ogólne

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy i jednorazową zapomogę na okres zasiłkowy 2020/2021

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku (Wniosek i załączniki do wniosku określone  składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym  podpisem elektronicznym albo  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)

W przypadku gdy osoba  ubiegająca  się  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba  ubiegająca  się  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz  z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz   z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
3. osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego: zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W przypadku gdy dochód rodziny przekracza powyższą kwotę (tj. 674 zł lub 764 zł), pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa powyżej, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
Wysokość zasiłku rodzinnego:
– 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
– 124,00 zł zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
– 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć kopie dokumentów (oryginały do wglądu) z wyjątkiem zaznaczonych które dostarczane są jako oryginał dokumentu:

 1. Osoby  urodzone po 1.08.1993 – pracujące w 2019 r.- Zaświadczenie z US lub pracodawcy o wysokości przychodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt.148  ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych w 2019 oraz o wysokości składek społecznych od tych przychodów ( wolnych od podatku za 2019 r przychody od 1.08.2019 do 31.12.2019)  + druk ZSR-05
 2. PIT-11/40  za 2019 wszystkich członków rodziny , PIT 37/36 – za 2019 -kopie oryginał do wglądu
 3. oświadczenie  w przypadku gdy dziecko  ukończyło 18 rok życia oraz  w przypadku gdy rodzic będzie starał się o dodatek z tyt. dojazdów –  osoby,  mające przyznane świadczenia na wrzesień 2020 składają zaświadczenia/oświadczenia   w   dniach         1-8.09.2020r, –
 4. oświadczenie lub dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie, lub innym miejscu zamieszkania,  – należy doręczyć  w dniach  1-9  września 2020r – druk ZSR-12
 5. osoba starająca się o kontynuację wypłaty dod. wychowaw. składa oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym druk- ZSR-08
 6. uzyskanie dochodu  -dokument  określający  wysokość  dochodu  uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu  w którym dochód został osiągnięty- w przypadku uzyskania dochodu po roku  kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy (w 2017,2018), umowa od 1,2,3 maja 2017 zaświadczenie o wynagrodzeniu za czerwiec 2017  po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu, podatek, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne,
 7. DRUK A1 z ZUS- kopia- w przypadku osoby pracującej za granicami kraju (działalność gospodarcza zarej. w Polsce, lub oddelegowanie)
 8. Zaświadczenie  lekarskie potwierdzające   przebywanie matki  dziecka  pod opieką lekarską   od 10 tygodnia ciąży do porodu – oryginał
 9. utrata dochodu dok. określający  datę utraty  doch. oraz  miesięczną  wysokość  utraconego  dochodu Pit-11/40 za 2019r, świadectwo pracy, dec.z PUP, umowy zlec kopie- oryginały do wglądu

11.oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w 2019  roku, niepodlegającego opodatkowaniu: w tym  stypendia dla dzieci, alimenty, zasiłki chorobowe i macierzyńskie dla rolników, dochody z gospodarstwa rolnego, Św. Rodzicielskie, dochody uzyskane poza granicami kraju oświadczenie to składa wnioskodawca w imieniu wszystkich osób dorosłych wchodzących w skład rodziny – druk ZSR-05

12.zaświadczenie  z ZUS, KRUS w przypadku emeryta/rencisty zawierające informację o wysokości składek  na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2019  poprzedzającym okres zasiłkowy -ORYGINAŁ –  dla każdego  dorosłego członka rodziny  osobno – w przypadku osób pobierających świadczenia  z ZUS, KRUS lub stosowne oświadczenie

 1. oświadczenie 2019 rok o wielkości gosp. rolnego  wyrażonej w hektarach przeliczeniowych   druk ZSR-07
 2. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów lub otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu zasądzone w wyroku ,  ugodzie sądowej,  lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie  organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów   w 2019  -ORYGINAŁ  lub, -informację  właściwego sądu  lub właściwej instytucji o  podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli  dłużnik zamieszkuje za granicą.-ORYGINAŁ

 1. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2019 r.  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informację odpowiednio o: formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy -oryginał
 2. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz zaświadczenie z KRUS potwierdzające ten fakt, albo umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty – przepisy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z SGEFO i GR,

18.-umowę zawartą w formie aktu notarialnego  w przypadku  wniesienia  gosp. rolnego do użytkowania przez rolniczą  spół. produkcyjną

19.odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu  zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

 1. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów , jeżeli członkowie  rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugoda zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny otrzymanych alimentów  w 2019  –ORYGINAŁ
 2. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności –  kopia oryginał do wglądu.
 3. odpis prawomocnego wyroku sądu  rodzinnego stwierdzającego przysposobienie  lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka-kopia
 4. odpis prawomocnego wyroku sądu  rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka/rodzica dziecka w przypadku samotnego wychowywania   -kopia

24.orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka- kopia.

25 . pełny  akt urodzenia  dziecka  w przypadku gdy ojciec  jest  nieznany, odpis prawomocnego wyroku sądu oddalającego powództwo o roszczenia  alimentacyjne, orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka-oryginał

 

W przypadku jednorazowej zapomogi  (kryterium 1922 zł ) i specjalnego zasiłku opiekuńczego (kryterium 764 zł) obowiązują dokumenty wymienione powyżej.

 

Wzory wniosków dostępne są w biurze MGOPS Świadczenia Rodzinne ul. Brzeska 9 Radłów 

 

 

Skip to content