Regulamin organizacyjny MGOPS

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADŁOWIE

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie określa

szczegółową organizację i zakres działania oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w nim zatrudnionych.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie jest mowa o:

Ośrodku – oznacza to Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie,

Regulaminie – oznacza to Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie,

 1. Kierowniku – oznacza to Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie,
 2. Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§2

Ośrodek działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446 z późn.zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2016.1870 z późn.zm.),
 3. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U.2016.189 z późn.zm.),
 4. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz.U.2016.1047 z poźn. ),
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. U.2016.902),
 6. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U.2016.930 z poźn.zm.),
 7. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2015.2164 z późn.zm.),
 8. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. 2016.1518),
 9. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz.U.2016.169 z późn. ),
 10. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U.216.546 z późn. ),
 11. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U.2016.575 z późn.zm.),
 12. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U.2016.1793 z późn. ),
 13. ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U 2016. 963 z poźn.zm.),
 14. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2016.23 z poźn.zm.),
 15. ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. 2016.599 z późn. ),
 16. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz.U. 1390),
 17. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz.U.2016.645 z późn. ),
 18. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U.2016.162 z późn. ),
 19. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz.U.2016.785 z późn )
 20. ustawy z dnia 11 luty 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016.195 z poźn.zm.),
 21. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.2016.1860),
 22. decyzji Wójta Gminy w Radłowie z dnia 4 września 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie,
 23. Uchwały Nr XLII/416/14 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 8 września ,
 24. niniejszego Regulaminu,
 25. innych ustaw oraz pozostałych aktów prawa o zasięgu krajowymi lokalnym dotyczących samorządu, w tym działalności ośrodka pomocy społecznej.

§3

 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Radłów, nie posiada osobowości prawnej.
 2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Radłowie ul. Brzeska

§4

 1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone gminie dotyczące:
 2. pomocy społecznej,
 3. świadczeń rodzinnych,
 4. pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 5. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 6. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,
 7. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 8. Karty Dużej Rodziny,
 9. pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500+)
 10. wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 11. innych ustaw i aktów wykonawczych,
 12. uchwał Rady Miejskiej w Radłowie i zarządzeń Burmistrza Radłowa,
 13. Ośrodek może realizować inne zadania wynikające z programów, projektów UE oraz rozwijać nowe formy pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§5

 1. W Ośrodku zatrudnieni są:
 1. Kierownik Ośrodka – 1 etat,
 2. Główna księgowa – 1 etat,
 3. Zespół pracowników socjalnych – 5 etatów,
 4. Asystent rodziny – 1 etat,
 5. Zespół ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2 etaty- starszy specjalista- 1 etat, referent – 1 etat,
 6. świadczenia wychowawcze- 1 ¾ etatu- referent ds. świadczeń wychowawczych- 1 etat, pomoc administracyjna – ¾ etatu,
 7. Referent – 1 etat,
 8. Sprzątaczka – 1/2 etatu,

§6

Schemat organizacyjny Ośrodka.

 1. Kierownika Ośrodka zatrudnia Burmistrz
 2. Kierownik nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za prawidłową realizację przez Burmistrzem i Wojewodą Małopolskim.
 3. Pracowników Ośrodka zatrudnia Kierownik na podstawie umowy o pracę.
 4. Kierownik współdziała z Radą Miejską i Burmistrzem w celu efektywnego wykonywania zadań określonych w rozdziale pierwszym, w szczególności poprzez:
 1. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie działalności i funkcjonowania Ośrodka,
 2. rozeznawanie i sporządzanie wykazów potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych,
 3. informowanie Burmistrza o zagrożeniach problemami społecznymi występującymi w Gminie,
 4. opracowywanie programów w zakresie rozwiazywania problemów społecznych w Gminie,
 5. opracowywanie rozwiązań dotyczących potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 6. opiniowanie wniosków i umów z zakresu pomocy społecznej zleconych przez
 7. Obszar Gminy podzielony jest na 5 rejonów. Podział na rejony jest przeprowadzony w sposób uwzględniający lokalne uwarunkowania i potrzeby z zapewnieniem należytej dostępności świadczeń:
 1. rejon I – Radłów, z wyłączeniem ul. Grobla, ul. Kolejowa i ul.
 2. rejon II – Biskupice Radłowskie, Niwka,
 3. rejon III – Zabawa, Wola Radłowska,
 4. rejon IV- Wał Ruda, Brzeźnica, Glów, Łęka Siedlecka, Radłów, ul. Kolejowa i Grobla,
 5. rejon V- Zdrochec, Marcinkowice, Przybysławice, Sanoka, Siedlec, Radłów ul.

ROZDZIAŁ III

ZASADY FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

§7

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.

§8

 1. Pracą Ośrodka kieruje
 2. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik wyznaczony przez Kierownika Ośrodka.

§9

 1. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi.
 2. Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie obowiązującego prawa i zobowiązani są do jego

§10

 1. Pracowników Ośrodka obowiązuje Regulamin Pracy
 2. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy określają odrębne zakresy czynności.

§11

Do zadań i kompetencji Kierownika należy w szczególności:

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ośrodka.
 2. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy i realizacją zadań powierzonych Ośrodkowi,
 3. Koordynowanie działalności Ośrodka.
 4. Składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych.
 5. Nadzór nad prowadzoną w Ośrodku gospodarką finansową.
 6. Właściwa realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno-
 7. Reprezentowanie Ośrodka wobec organów administracji, instytucji i osób
 8. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach posiadanego upoważnienia w indywidualnych sprawach z zakresu działania Ośrodka, należących do właściwości gminy.
 1. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach, posiadanego upoważnienia w sprawach o ustalenie uprawnień, przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem”.
 1. Zatwierdzanie zasobów pomocy społecznej w gminie Radłów.
 2. Składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie
 3. Kierownik wydaje akty wewnętrzne w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji
 4. Przyjmowanie petentów Ośrodka w sprawach skarg i wniosków.

ROZDZIAŁ IV ZAKRESY CZYNNOŚCI

§12

 1. Do obowiązków pracownika zatrudnionego w Ośrodku należy w szczególności:
 1. Działanie na podstawie prawa i szczegółowe jego
 2. Sumienne, sprawne i bezstronnie wykonywanie powierzonych zadań.
 3. Zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej na zasadach i w zakresie przewidzianym przez prawo.
 4. Stosowanie się do poleceń przełożonego, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami
 5. Dokładana znajomość obowiązujących na danym stanowisku przepisów prawnych i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
 6. Udzielanie informacji i wyjaśnień niezbędnych przy załatwianiu danej
 7. Informowanie stron o przysługujących im środkach
 8. Uprzejmość i życzliwość w kontaktach z petentami i współpracownikami.
 9. Gospodarowanie środkami publicznymi w sposób racjonalny, celowy i oszczędny,
 10. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach z zakresu swojego działania.
 11. Opracowywanie propozycji do programów działania Ośrodka.
 12. Przygotowywanie i realizacja projektów systemowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych programów
 13. Przestrzeganie ustalonego przez Kierownika czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
 14. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu
 15. Znajomość obiegu dokumentacji dotyczącej zajmowanego stanowiska.
 16. Należyte zabezpieczenie akt, dokumentów służbowych, powierzonych pieczątek oraz danych zapisanych w
 17. Przekazywanie akt spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego po upływie wymaganego okresu przechowywania na stanowisku
 18. Każdorazowe zgłaszanie i wypisywanie do książki wyjść wszystkich wyjść służbowych i prywatnych.
 19. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika

2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

3. Do zadań Głównego Księgowego należą sprawy z zakresu kompleksowego planowania i realizacji budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym Ośrodka, sporządzaniu, analizowaniu, ocenie sprawozdawczości budżetowej oraz kontroli realizacji budżetu, obsługi finansowo – księgowe i gospodarczej, a w szczególności:

 1. Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości:
 2. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób pozwalający na uznanie ich za rzetelne, bezbłędne, sprawdzalne, prowadzone na bieżąco oraz pozwalające na:
 3. sporządzaniu sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych,
 4. wydzielanie grup rodzajowych środków trwałych, poszczególnych aktywów finansowych,
 5. ujęcie poszczególnych tytułów należności i zobowiązań, dekretacja wydatków,
 6. wyszczególnienie rodzajów rozrachunków publicznoprawnych,
 7. bieżące kontrolowanie terminów płatności,
 8. przejrzysty i czytelny układ kont analitycznych,
 9. ujęcie kosztów w przekroju niezbędnym do prowadzenia analizy,
 10. skuteczną kontrolę wewnętrzną dokonywanych operacji,
 11. Prowadzenie książki inwentarzowej Ośrodka, ewidencja zakupów i likwidacji przedmiotów i środków trwałych, porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, wyjaśnienia i rozliczenia różnic
 12. Wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetu, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki).
 13. Realizacja obowiązujących w Ośrodku przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
 14. Obowiązki wynikające z ustawy o finansach publicznych:
 15. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 16. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 17. Stała kontrola stopnia: realizacji planu finansowego, zaangażowania wydatków budżetowych, zapewnienia terminowego rozliczania należności i zobowiązań.
 18. Inne obowiązki:
 19. Nadzór nad prawidłowym i terminowym naliczaniem wypłaty wynagrodzeń.
 20. Nadzór nad naliczaniem i terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz
 21. Współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym,
 22. Obsługa programów komputerowych: Comarch, eCorpoNet, VAT.
 23. Ochrona danych osobowych (szczególnie zgromadzonych w dokumentacji płacowej, listach wypłat świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych ).
 24. Współdziałanie z innymi pracownikami poszczególnych działów tut. Ośrodka w celu sprawnego realizowania zadań.
 25. Zgłaszanie Kierownikowi braków środków finansowych na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w ciągu
 26. Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań.
 27. Udział w opracowywaniu projektu budżetu Ośrodka w części dotyczącej płac i
 28. Opiniowanie projektów aktów prawnych Kierownika oraz decyzji rodzących skutki
 29. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów.
 30. Udział w opracowywaniu corocznego dokumentu – oceny zasobów pomocy społecznej.
 31. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w zalecanych formach doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach).
 32. Ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia z zakresu księgowości oraz niedotrzymanie terminów, związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
 33. Sporządzanie faktur sprzedaży oraz deklaracji VAT-7 zgodnie z zarządzeniemWykonywanie innych czynności powierzonych przez Kierownika
  1.  

3. Do zadań starszego pracownika socjalnego/specjalisty pracy socjalnej/starszego specjalisty pracy socjalnej należy w szczególności:

 1. Praca socjalna
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skutecznie posługiwać się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

Przy wykonywaniu zadań starszy pracownik socjalny jest zobowiązany :

 1. Kierować się zasadami etyki
 2. Kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do
 3. Przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.
 4. Udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach
 5. Zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub
 6. Podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 

Starszy pracownik socjalny realizuje zadania poprzez:

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznanie i ustalanie potrzeb petentów oraz proponowanie optymalnej pomocy społecznej z uwzględnieniem możliwości Ośrodka.
 2. Zawieranie kontraktów z petentami Ośrodka, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów oraz egzekwowanie zawartych ustaleń.
 3. Realizacja projektów socjalnych na rzecz społeczności
 4. Współpraca z asystentem rodziny w zakresie realizacji zdań z zakresu wspierania
 5. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
 6. Udział w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy i grupach
 7. monitorowanie efektu podjętych działań
 8. Prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.
 9. Terminowe informowanie pracownika świadczeń rodzinnych o konieczności zgłoszenia lub wyrejestrowania świadczeniobiorców z ubezpieczenia
 10. Współpraca z Głównym księgowym w zakresie:
 1. należności za świadczone usługi opiekuńcze,
 2. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,
 3. planowania środków na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.
 1. Wprowadzanie danych z wywiadów oraz innych informacji do programu komputerowego, obsługującego świadczenia z pomocy społecznej.
 2. Opracowywanie wniosków dotyczących problemów
 3. Opracowywanie planu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 4. Kompletowanie i przesyłanie wniosków o umieszczenie klientów w Domach Pomocy Społecznej i ŚDS.
 5. Współpracę z placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty, pedagogiem szkolnym, innymi jednostkami pomocy społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami sądowymi i społecznymi, Powiatowym Zespołem d/s Orzekania o Niepełnosprawności, policją, Specjalistyczną placówką wsparcia Dziennego i organizacjami pozarządowymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
 6. Prowadzenie rejestru osób korzystających z pomocy społecznej.
 7. Prowadzenie wszelkiej niezbędnej na stanowisku pracy dokumentacji oraz akt petentów Ośrodka.
 8. Prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi oraz zaleceniami Kierownika.
 9. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej w formie elektronicznej zgodnie z zalecaniami Kierownika.
 10. Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.
 11. Prowadzenie dokumentacji związanej z usługami opiekuńczymi.
 12. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i rozliczaniem artykułów żywnościowych i innych przeznaczonych dla podopiecznych Ośrodka.
 13. Bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku
 14. Ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów, związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
 15. Realizacja programów przyjętych przez Uchwałę Rady Miejskiej w Radłowie.
 16. Realizacja i monitorowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 17. Obsługa systemu informatycznego HELIOS, EMPATIA,
 18. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami oraz z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz Instrukcją kancelaryjną.
 19. Zastępowanie innych pracowników działu pomocy społecznej w przypadku nieobecności pracownika
 20. wykonywanie innych poleceń służbowych

4. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 11. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 14. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Kierownikowi
 15. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 16. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 17. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 18. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny w związku z wykonywaniem swoich zdań, ma prawo do:

 1. Wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną.
 2. Występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji, w tym zawierających dane osobowe, niezbędnych do udzielenia pomocy
 3. Przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom oceni wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin

Asystent rodziny zobowiązuje się do:

 1. Rzetelnego i terminowego załatwiania spraw związanych z realizacją zakresu czynności stanowiących przedmiot umowy,
 2. Zachowywania pełnej tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskał w trakcie wykonywania usługi i w związku z jej wykonywaniem, a w szczególności: – nie ujawniania osobom trzecim danych personalnych osób dla których świadczona jest usługa, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej; powyższe kwestie mogą być tematem rozmów wyłącznie z pracownikami socjalnymi, lekarzem oraz policją.,nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w rozumieniu art. 115 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz.U.2016.1137 z późn. zm.), a w szczególności: środków pieniężnych, wierzytelności, cennych przedmiotów,
 3. nie reprezentowania rodzin objętych pomocą w sprawach majątkowych,
 4. nie wyręczania rodziny w jej codziennych obowiązkach oraz nie załatwiania spraw za rodzinę, za wyjątkiem podejmowania działań stanowiących instruktaż ,
 5. wykonywania swoich zadań z poszanowaniem życzeń i uczuć członków rodziny objętej usługami,,
 6. zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z członkami rodziny,
 7. nie wprowadzania podczas wykonywania usługi do mieszkania rodziny osób nieupoważnionych,
 8. wykonywania usługi w stanie trzeźwości, nie palenia tytoniu, nie zażywania narkotyków ani nie spożywania alkoholu podczas świadczenia usługi w obecności osób objętych pomocą, jak również w ich mieszkaniu
 9. nie obarczania rodziny objętej usługą swoimi problemami, w szczególności finansowymi oraz zdrowotnymi,
 10. przestrzegania przepisów prawa wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów bhp i przepisów p/poż.

5. Do zadań starszego specjalisty – świadczenia rodzinne należy w szczególności:

 1. Przyjmowanie wniosków na świadczenia
 2. Przygotowanie i prowadzenie i weryfikowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz dodatków do świadczeń
 3. Przygotowanie, prowadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej świadczeń opiekuńczych w tym:
 4. zasiłków pielęgnacyjnych,
 5. świadczeń pielęgnacyjnych,
 6. specjalnych zasiłków opiekuńczych.
 7. Prowadzenie korespondencji działu w zakresie świadczeń rodzinnych
 8. Nadzorowanie terminowego i prawidłowego wysyłania korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych
 9. Wystawianie zaświadczeń odnośnie udzielanych świadczeń rodzinnych
 10. Prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami od decyzji ze świadczeń rodzinnych
 11. Sporządzanie bilansu potrzeb
 12. Sporządzanie listy wypłat świadczeniobiorców
 13. Przygotowanie i prowadzenie ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych zgodnie z programem PŁATNIK petentów oraz pracowników Ośrodka.
 14. Obsługa programów komputerowych zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków
 15. Prowadzenie sprawozdawczości w systemie informatycznym, -miesięczne, kwartalne,
 16. Terminowego właściwego załatwiania spraw dotyczących jego zakresu działania.
 17. Obsługa systemu informatycznego AMAZIS,NEMEZIS, PŁATNIK, „eCorpoNet” SEPI, EMPATIA.
 18. Przyjmowanie wniosków o ustalenie zasiłków dla
 19. Przygotowanie, prowadzenie i weryfikowanie dokumentacji dotyczącej zasiłków dla opiekunów.
 20. Prowadzenie korespondencji działu w zakresie nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów.
 21. Sporządzanie stosownych zaświadczeń .
 22. Prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami od decyzji o ustalenie zasiłków
 23. Sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie zasiłków dla opiekunów.
 24. Sporządzanie listy wypłat zasiłków dla opiekunów.
 25. Prowadzenie sprawozdawczości w systemie informatycznym dotyczącej zasiłków dla opiekunów.
 26. Przygotowanie i realizowanie prac związanych z udzielaniem świadczeń rodzicielskich:
 27. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego łącznie z pełną dokumentacją wynikającą z ustawy,
 28. prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczenia rodzicielskiego,
 29. opracowanie decyzji administracyjnych,
 30. sporządzenie list wypłat,
 31. terminowe przyznawanie i realizowanie świadczeń rodzicielskich,
 32. prowadzenie rejestru wniosków i wydanych
 33. Prowadzenie korespondencji z zakresu świadczeń
 34. Prowadzenie dokumentacji związanych z odwołaniami od decyzji ze świadczeń
 35. Posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów w zakresie swojego działania.
 36. Starannego prowadzenia obowiązującej dokumentacji
 37. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie ustalenia prawa do świadczeń w przypadku podjęcia pracy przez członka rodziny poza granicami
 38. Ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów, związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
 39. Zastępowanie innych pracowników działu w przypadku nieobecności pracownika do którego obowiązków należy obsługa funduszu
 40. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez

6. Do zadań referenta – fundusz alimentacyjny należy w szczególności:

 1. Przygotowanie i realizowanie prac związanych z udzielaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego :
 2. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z pełną dokumentacją wynikająca z ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów,
 3. prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 4. opracowanie decyzji administracyjnych,
 5. sporządzanie list wypłat pieniężnych,
 6. terminowe przyznawanie i realizowanie świadczeń ,
 7. prowadzenie rejestru wniosków wydawanych decyzji,
 8. Prowadzenie korespondencji działu z zakresu świadczeń z funduszu
 9. Nadzorowanie terminowego i prawidłowego wysyłania korespondencji dotyczących funduszu alimentacyjnego.
 10. Prowadzenie dokumentacji związanych z odwołaniami od decyzji z funduszu
 11. Prowadzenie sprawozdawczości w systemie
 12. Starannego prowadzeni obowiązującej
 13. Posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów w zakresie swojego działania.
 14. Prowadzenie postępowania przygotowawczego do podejmowania wszelakich działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z przepisami ustawy:
 15. przeprowadzenie wywiadów oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników
 16. prowadzenie procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami
 17. stały kontakt z komornikiem w celu prawidłowej wypłaty świadczeń oraz prowadzenia egzekucji wobec dłużników
 18. zgłaszanie dłużników do rejestru długów , stałe monitorowanie zgodnie z zawartą umową
 19. Prowadzenie zestawienia należności dłużników alimentacyjnych i przekazywanie do księgowości Ośrodka.
 20. Obsługa systemu informatycznego NEMEZIS,
 21. Przygotowanie, prowadzenie i weryfikowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz dodatków do świadczeń
 22. Przygotowanie, prowadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej świadczeń opiekuńczych w tym:
 23. zasiłków pielęgnacyjnych,
 24. świadczeń pielęgnacyjnych.
 25. Prowadzenie korespondencji działu w zakresie świadczeń rodzinnych
 26. Nadzorowanie terminowego i prawidłowego wysyłania korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych.
 27. Przyjmowanie wniosków o ustalenie zasiłków
 28. Przygotowanie, prowadzenie i weryfikowanie dokumentacji dotyczącej zasiłków dla opiekunów.
 29. Prowadzenie korespondencji działu w zakresie nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów.
 30. Prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami od decyzji o ustalenie zasiłków dla
 31. Sporządzanie stosownych zaświadczeń.
 32. Przygotowanie i realizowanie prac związanych z udzielaniem jednorazowych świadczeń „ Za życiem”:
 33. przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia łącznie z pełną dokumentacją wynikająca z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 34. prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania jednorazowych świadczeń,
 35. opracowanie decyzji administracyjnych,
 36. sporządzenie list wypłat,
 37. terminowe przyznawanie i realizowanie świadczeń
 38. prowadzenie rejestru wniosków wydawanych
 39. Prowadzenie korespondencji działu z zakresu jednorazowych świadczeń „ Za życiem”.
 40. Prowadzenie dokumentacji związanych z odwołaniami od decyzji z jednorazowych świadczeń.
 41. Staranne prowadzenia obowiązującej dokumentacji.
 42. Przygotowanie i prowadzenie ubezpieczeń emerytalno-rentowych i zdrowotnych zgodnie z programem PŁATNIK dla pracowników Ośrodka i petentów.
 43. Pozyskiwanie informacji o dochodach, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne poprzez program Empatia, ZUS, Urząd
 44. Weryfikacja osób w bazie
 45. Weryfikowanie informacji osób legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 46. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika

7. Do zadań referenta / referent ds. księgowości należy w szczególności:

 1. Prowadzenie dziennika podawczego do pomocy społecznej , świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczeń
 2. Przyjmowanie i wysyłanie
 3. Prowadzenie i rozliczanie wysyłanej korespondencji.
 4. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z Rzeczowym Jednolitym Wykazem
 5. Wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji kancelaryjnej Ośrodka.
 6. Terminowe i właściwe załatwianie spraw dotyczących jego zakresu działania.
 7. Posiadanie dokładnej znajomości przepisów prawnych regulujących w/w zakres działania.
 8. Prowadzenie spraw kadrowych: kompletowanie akt osobowych pracowników, prowadzenie spraw dotyczących badań profilaktycznych pracowników Ośrodka oraz szkoleń w zakresie
 9. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji i ewidencji w zakresie dyscypliny pracy: dowodów obecności w pracy oraz rozliczenia czasu pracy pracowników, dokumentacji urlopów wypoczynkowych pracowników, rejestru zwolnień lekarskich, ewidencji wyjść służbowych i prywatnych.
 10. Prowadzenie rejestru wydanych legitymacji służbowych, rejestr delegacji i szkoleń oraz zaopatrzenia w materiały
 11. Zapewnienie realizację przepisów dotyczących wynagradzania pracowników.
 12. Prowadzenie spraw z odpowiedzialności służbową i dyscyplinarną pracowników.
 13. Prowadzenie i załatwianie innych spraw pracowniczych wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych oraz Kodeksie
 14. Przygotowanie projektów regulaminów pracy
 15. Przygotowanie i wypełnienie dokumentów związanych z przechodzenie pracowników na emeryturę lub rentę wynikających z przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych.
 16. Opracowanie zakresu czynności dla pracowników.
 17. Przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z pracami społecznie-użytecznymi.
 18. Prowadzenie i przygotowywanie statystyki i sprawozdawczości dotyczących spraw pracowniczych Ośrodka.
 19. Ponoszenie odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów, związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
 20. Nadzór nad archiwum zakładowym( archiwizowanie, brakowanie akt)
 21. Wykonywanych innych zadań powierzonych przez

8. Do obowiązku referenta ds. księgowości należy:

 1. Sporządzanie zmian planu finansowego w danym roku kalendarzowym zgodnie z zarządzenie Burmistrza.
 2. Sporządzanie zaangażowania zasiłków z pomocy społecznej.
 3. Przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z instrukcją Ośrodka.
 4. Sporządzanie list płac pracowników oraz wszystkich czynności z tym związanych i prowadzenie kart wynagrodzeń na koniec każdego roku.
 5. Prowadzenie kart zasiłków
 6. Sporządzanie i rozliczanie PIT pracowników i podatku dochodowego z Urzędem
 7. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników Ośrodka.
 8. Prowadzenie dokumentacji wydatków strukturalnych i przekazywanie Głównej księgowej.
 9. W przypadku nieobecności Głównej księgowej wykonywanie podstawowych i niezbędnych czynności związanych z księgowością.
 10. Wykonywanie innych poleceń powierzonych przez Główna księgową

9. Do zadań referent ds. świadczeń wychowawczych należy:

 1. Wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji w celu uzyskania kompletnej dokumentacji koniecznej do złożenia
 2. Przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych,
 3. Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń
 4. Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń
 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 6. Przygotowywanie pism, metryk, zaświadczeń w powyższych
 7. Ustalanie harmonogramów i warunków wypłat świadczeń, w tym tworzenie list wypłat.
 8. Terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczeń wychowawczych , w tym także w wersji
 9. Analizowanie wykorzystanych środków finansowych z zakresu świadczeń
 10. Sporządzanie zapotrzebowania na środki
 11. Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń.
 12. Prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej w sekcji świadczeń.
 13. Bieżąca aktualizacja wiedzy, zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku
 14. Wykonywanie innych czynności wynikających z zakresu zleconych zadań.
 15. Przygotowywanie dokumentów do okresowej archiwizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
 16. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych w przypadku podjęcia pracy przez członka rodziny poza granicami
 17. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika

10. Do zadań pomocy administracyjnej należy:

 1. Czynności pomocnicze przy przygotowaniu i realizowaniu prac związanych z udzielaniem świadczeń wychowawczych :
 2. pomoc przy przyjmowaniu wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych łącznie z pełną dokumentacją wynikająca z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 3. pomoc przy prowadzeniu postępowania w sprawie przyznania i wypłacania, świadczeń wychowawczych -terminowe przyznawanie i realizowanie świadczeń
 4. pomoc przy prowadzeniu rejestru wniosków wydawanych decyzji.
 5. Pomoc przy prowadzeniu
 6. Pomoc przy pozyskiwanie informacji o dochodach, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne poprzez program Empatia, ZUS, Urząd
 7. Pomoc przy weryfikacji osób w bazie
 8. Pomoc przy weryfikowaniu informacji osób legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 9. Pomoc przy obsłudze systemu informatycznego IZYDA służącego do przetwarzania zbiorów danych osób ubiegających o świadczenie
 10. Starannego prowadzenia obowiązującej
 11. Posiadanie dokładnej znajomości obowiązujących przepisów w zakresie swojego działania.
 12. Pomoc przy prowadzeniu dziennika podawczego do pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń
 13. Pomoc przy przyjmowaniu i wysyłaniu poczty
 14. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez kierownika

11. Do zadań sprzątaczki należy w szczególności:

 1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych Ośrodka w tym:
 2. odkurzanie wykładzin, zamiatanie i mycie podłóg,
 3. wycieranie kurzu z mebli biurowych i parapetów okiennych,
 4. opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury,
 5. mycie i czyszczenie urządzeń sanitarnych w toaletach,
 6. mycie glazury i posadzek w toalecie,
 7. utrzymanie w czystości okien, przy myciu okien należy stosować kij teleskopowy ze ściągaczką,
 8. utrzymanie w czystości i porządku klatki
 9. Okresowe czynności porządkowe, w tym:
 1. pastowanie i froterowanie podłóg,
 2. mycie drzwi i
 3. Zgłaszanie przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu oraz urządzeń powierzonych do sprzątania pomieszczeń Ośrodka.
 4. Zgłaszanie przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń sprzętu oraz urządzeń instalacji i urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej zainstalowanych w budynku zajmowanym przez Ośrodek.
 5. Potrzeby w zakresie środków czystości, ścierek, mioteł i sprzętu należy zgłaszać do
 6. Utrzymanie czystości wokół budynku Ośrodka.
 7. Dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń.
 8. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie środków czystości i środków higienicznych po zakończeniu czynności sprzątania pomieszczeń.
 9. Po zakończeniu czynności sprzątania pomieszczeń pracownik jest zobowiązany do:
 10. pozamykania okien,
 11. wyłączenia wszystkich odbiorników energii elektrycznej,
 12. pozakręcania baterii odbiorników
 13. Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich zadań i obowiązków określonych powyżej.
 14. Wykonywanie innych zdań zleconych przez kierownika

ROZDZIAŁ V

FINANSE I MAJĄTEK OŚRODKA

§13

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych.
 2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej stanowi plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską w Radłowie.
 3. Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH WPŁYWAJĄCYCH DO OŚRODKA

§14

 1. Sprawy wniesione przez mieszkańców, pracowników socjalnych oraz różne instytucje społeczne są ewidencjonowane w sprawach i rejestrach spraw prowadzonych przez Ośrodek.
 2. Indywidualne sprawy mieszkańców załatwiane są w terminach przewidzianych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych.
 3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw ponosi Kierownik oraz pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
 4. Skargi i wnioski wpływające do Ośrodka są rejestrowane i załatwiane zgodnie z Kodeksem Postepowania
 5. Kierownik przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 13.30 do 15.30.

 

ROZDZIAŁ VII

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§15

 1. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność zgodnie z kompetencjami.
 2. Kierownik zgodnie z upoważnieniem wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań:
 1. zleconych Gminie Radłów przez administrację rządową,
 2. własnych Gminy Radłów oraz własnych o charakterze obowiązkowym, jak również innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i
 1. W dziale świadczeń rodzinnych zgodnie z upoważnieniem wydaje decyzje administracyjne oraz podpisuje całą korespondencje dotyczącą spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi Pani mgr inż. Bożena Soboń. Kieruje pracą świadczeń
 2. W dziale pomocy społecznej w przypadku nieobecności Kierownika zgodnie z upoważnieniem wydaje decyzje administracyjne mgr Renata Kryczka-Trela.
 3. W przypadku nieobecności Kierownika zgodnie z upoważnieniem pełni zastępstwo mgr Renata Kryczka-Trela w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.
 4. Kierownik Ośrodka podpisuje całą korespondencję dotyczącą spraw związanych z pomocą społeczną, funduszem alimentacyjnym, zasiłkiem dla opiekunów, świadczeniami
 5. Dokumenty przedstawione do podpisu Kierownika powinny być uprzednio parafowane przez merytorycznie odpowiedzialne stanowisko
 6. Pracownicy socjalni podpisują wywiady środowiskowe, alimentacyjne i
 7. Główna księgowa podpisuje dokumentację finansowa Ośrodka.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

 1. Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 ( w tym praca w terenie wykonywana przez pracowników socjalnych).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustawy, o których mowa w Statucie Ośrodka.
 • §17

Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego wprowadzenia.

 

 

 

Skip to content