Programy ze środków budżetu państwa

Programy ze środków budżetu państwa

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r.

Znaki

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 90.103 zł.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwalą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Środki własne: 22.525,75 zł
Całkowity koszt: 112.628,75 zł

Aneksem nr 1/2021 z dnia 23.06.2021 r. do umowy z dnia 13 stycznia 2021 r. w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” została zwiększona kwota dotacja z budżetu państwa na 117.538 zł.
Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2021 r. ogółem: 146.922,50 zł.
Ogółem środki własne gminy wyniosą: 29.384,50 zł,
Natomiast dotacja z budżetu państwa: 117.538,00 zł.

Aneksem nr 2/2021 do umowy z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniający aneks nr. 1/2021 z dnia 23.06.2021 r. w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” została zwiększona kwota dotacja z budżetu państwa na 195 000 zł.

Ogółem środki własne gminy wyniosą: 48 750 zł,
Całkowity koszt: 243 750 zł


Informacja dotycząca utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie w 2021 r.

Znaki

Wojewoda przekazuje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 89 887, 00 zł.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące.
Środki własne : 741 364, 21 zł
Całkowity koszt : 831 251, 21 zł.

 

Wojewoda przyznał beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 10.820,00 zł. na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.


Nazwa programu: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W ramach otrzymanych środków realizowane będą dodatkowe zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie będzie świadczył poradnictwo prawne i psychologiczne w celu zapewnienia dostępu do tych usług blisko miejsca zamieszkania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji w szczególności dla osób w kryzysie, dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, objętych wsparciem z MGOPS.

Środki własne: 2.705,00 zł
Całkowity koszt : 13.525,00 zł

Wielkość czcionki
Włącz kontrast