Programy ze środków budżetu państwa

Programy ze środków budżetu państwa

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.

Znaki

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 90.134 zł.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 został ustanowiony Uchwalą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Środki własne: 22.533,50 zł
Całkowity koszt: 112.667,50 zł


Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r.

Znaki

Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 90.103 zł.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwalą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Środki własne: 22.525,75 zł
Całkowity koszt: 112.628,75 zł

Aneksem nr 1/2021 z dnia 23.06.2021 r. do umowy z dnia 13 stycznia 2021 r. w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” została zwiększona kwota dotacja z budżetu państwa na 117.538 zł.
Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2021 r. ogółem: 146.922,50 zł.
Ogółem środki własne gminy wyniosą: 29.384,50 zł,
Natomiast dotacja z budżetu państwa: 117.538,00 zł.

Aneksem nr 2/2021 do umowy z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniający aneks nr. 1/2021 z dnia 23.06.2021 r. w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” została zwiększona kwota dotacja z budżetu państwa na 195 000 zł.

Ogółem środki własne gminy wyniosą: 48 750 zł,
Całkowity koszt: 243 750 zł


Informacja dotycząca utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie w 2021 r.

Znaki

Wojewoda przekazuje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 89 887, 00 zł.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.
Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące.
Środki własne : 741 364, 21 zł
Całkowity koszt : 831 251, 21 zł.

Wojewoda przyznał beneficjentowi dotacji środki finansowe z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 10.820,00 zł. na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.


Nazwa programu: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W ramach otrzymanych środków realizowane będą dodatkowe zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie będzie świadczył poradnictwo prawne i psychologiczne w celu zapewnienia dostępu do tych usług blisko miejsca zamieszkania dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji w szczególności dla osób w kryzysie, dla osób starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, objętych wsparciem z MGOPS.

Środki własne: 2.705,00 zł
Całkowity koszt : 13.525,00 zł


Realizacja zadania własnego gminy polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 01 stycznia 2021 do 29 maja 2021 r.

Wartość dofinansowania: 5.811,00 zł
Szacowana wartość zadania : 7.264,00 zł

Opis zadania: Skarb państwa – Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe Gminie Radłów na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250.00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalna w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r do 29 maja 2021r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.
Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

 


Realizacja zadania własnego gminy polegającego na wypłacie dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wartość dofinansowania: 13.471,00 zł
Szacowana wartość zadania : 16.839,00 zł

Opis zadania: Skarb państwa – Wojewoda Małopolski przyznał środki finansowe Gminie Radłów na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400.00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalna w środowisku w okresie od 30 maja 2021r do 31 grudnia 2021r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.
Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Program asystent rodziny na rok 2021 – jednorazowy dodatek

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Pracy

Gmina Radłów otrzymała  dofinansowanie na zadanie z Funduszu Pracy na podstawie umowy nr 98/AR/FP/2021 zawartą Wojewodą Małopolskim z dnia 07.12.2021r.  

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodzin, w tym wsparcie o którym mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz pozostawienie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji  wsparcia, o którym mowa art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Całkowita wartość zadania: 5647,46 zł

Dofinansowanie: 2000,00  zł

Środki własne: 3647,46 zł

Wielkość czcionki
Włącz kontrast